Synergy Jeep JL JLU JT Front Sway Bar Links With Quick Disconnects

Synergy Jeep JL / JLU / JT Front Sway Bar Links With Quick Disconnects
לינקים מתנתקים למוט מייצב הקדמי ברנגלר שלכם
מתאים ל JL\ JT החל משנים 2018 ואילך.
נועד למי שאין ברכבו מייצב מתנתק חשמלי כמו ברוביקון  ומחפש פיתרון זמין נוח וזול באופן יחסי
מאפשר לנצל את מלוא מהלך המתלה האפשרי ברכב שלכם .